Bildiri ProgramıSözlü Bildiriler
Tarih: 19.10.2018, Cuma
Saat/Salon: 10:45 - 12:15, Salon 5
Tartışmacı moderatör: Vahdet Görmez
Sıra
No:
Bildiri
No:
Bildiri Başlığı
Sunucu
1 2 Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı İle Olumsuz Otomatik Düşünceler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sunucu: Mehmet Demez
2 9 Ergenlerde Bağlanma Ve Saldırganlık Arasında Erken Dönem Şemaların Aracılık Rolü
Sunucu: Telli Kıraç Kuru
3 14 İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Psiko-Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Sınanması
Sunucu: Sedef Ünsal Seydooğulları
4 19 Üniversite Öğrencilerinin İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları ve Öfke İfade Tarzları
Sunucu: Arzu Yüksel
5 23 Bir Yaratık (Slenderman) Korkusunun Bilişsel Davranışçı Terapi ile Ele Alınması: Okul Çağındaki İki Olgunun Başarılı Tedavi Süreci
Sunucu: Ferhat Yaylacı
6 30 Blumia Nervosa Tanılı Dört Ergende Bilişsel Davranışçı Terapi Yönelimli Grup Psikoterapisi Uygulaması
Sunucu: Önder Küçük
7 33 Ana-Baba Aracılığı, Bağlanma ve Dürtüselliğin Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımlarına Etkisi
Sunucu: Derya Atalan Ergin
8 37 Mükemmeliyetçilik Psikoeğitim Programının Annelerin Mükemmeliyetçilik ve Çocukların Kaygı Düzeylerine Etkisi
Sunucu: Mehmet Uzun


Tarih: 19.10.2018, Cuma
Saat/Salon: 17:20 - 18:20, Salon 5
Tartışmacı moderatör: Yasir Şafak
Sıra
No:
Bildiri
No:
Bildiri Başlığı
Sunucu
1 3 Pathways from Cognitive Distortions to Psychopathology: Competing Mediator Roles of Mindfulness and Maladaptive Self-Focus
Sunucu: Yaşar Kuzucu
2 15 Engelli Yakınlarında Bakım Yükü Ve Depresyonun Başa Çıkma Tutumları ile İlişkisi
Sunucu: Sevinç Ulusoy
3 21 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Erişkinlerde Bilişsel Şemalar Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Sunucu: Nihan Kavurmacı
4 24 İyisiyle kötüsüyle aşırı düşünme: Ruminasyonun erken dönem uyumsuz şemalar ve depresif belirtiler arasındaki ilişkide aracı rolü
Sunucu: Özden Yalçınkaya Alkar
5 29 Hafif Ve Orta Şiddetli Depresyon İçin Web ve Mobil Tabanlı Problem Çözümü Terapisinin Kullanılabilirlik Ve Kabul Edilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Sunucu: Burçin Ünlü İnce
6 39 Meme Kanserli Kadınlarda Bilişsel Davranışçı Terapilerin Etkililiği: Sistematik Derleme Çalışması
Sunucu: Aygül Tunç Aksan
7 43 ACT Eğitiminin Psikiyatristler Üzerindeki Etkileri
Sunucu: Ahmet Nalbant
8 55 Yapılandırılmış BDT Temelli Bir Grupla Psikolojik Danışma Programının Göçmen Kadınların Depresyon, Anksiyete, Stres ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Sunucu: Ercan Akın
9 58 Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Deri Yolma Bozukluğunun Kişilik Özelliklerine göre Karşılaştırılması
Sunucu: Ayşegül Kart


Tarih: 20.10.2018, Cumartesi
Saat/Salon: 15:30 - 17:00, Salon 5
Tartışmacı moderatör: Kadir Özdel
Sıra
No:
Bildiri
No:
Bildiri Başlığı
Sunucu
1 8 Migren Hastalığında Bilişsel Davranışçı Terapi
Sunucu: Levent Ertuğrul İnan
2 16 Üstbilişsel İnançların Dürtüsellik ile İlişkisi ve Dürtüsellik Üzerindeki Etkisi
Sunucu: Gizem Hüroğlu
3 17 Üstbilişler ve Kaygı İlişkisi
Sunucu: Nurdil Cansu Işık
4 20 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarındaki Depresif Belirtilerde Metakognisyonların Rolü
Sunucu: Gül Ferda Cengiz
5 28 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kognitif ve Emosyonel Sınav Kaygısı ile Durumluk-Sürekli Kaygı İlişkisi
Sunucu: Bengü Yücens
6 45 Investigation of the Relationship among Academic Procrastination, General Procrastination, Depression, Anxiety and Academic Achievement
Sunucu: Gizem Baki
7 46 Psikoterapide Mobil Uygulama Kullanımının Etik Kurallar Çerçevesinde Ele Alınması
Sunucu: Buse Şencan
8 52 Depresif Semptomatoloji ile Bilişsel Esneklik ve Umutsuzluk İlişkisi
Sunucu: Kumru Şenyaşar Meterelliyoz
9 56 The Relationship Negative Automatic Thoughts and Substance Abuse Proclivity in Individuals with Substance Use Disorder
Sunucu: Gülsen Kılınç


Tarih: 20.10.2018, Cumartesi
Saat/Salon: 17:20 - 18:35, Salon 5
Tartışmacı moderatör: Ali Ercan Altınöz
Sıra
No:
Bildiri
No:
Bildiri Başlığı
Sunucu
1 7 Defisit ve Nondefisit Şizofreni Hastalarında Bilişsel İçgörü ve Zihin Kuramı Becerilerinin İncelenmesi
Sunucu: Kadir Coşkun
2 18 Anksiyete, Depresyon, Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Hemşirelik Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Sunucu: Arzu Yüksel
3 22 Evlilik Sorunu Yaşayan Çiftlerde Sosyodemografik Özellikler, İlişki İnançları Ve Çift Uyumunun Değerlendirilmesi.
Sunucu: Ayşegül Kervancıoğlu
4 26 İnternette Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
Sunucu: Özden Yalçınkaya Alkar
5 35 Bağlanma Örüntüleri ve Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkilerde Duygu Düzenlenmenin Rolü
Sunucu: Buse Şencan
6 38 Değerlendirilme Korkuları ile Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Benlik Saygısı ve Kendilik Algısının Aracı Rolü
Sunucu: Battal Göktürk Gök
7 42 Tıp Öğrencilerinde Kronotip, Depresyon ve Anksiyete Duyarlığı İlişkisi
Sunucu: E.Füsun Akyüz Çim
8 48 Kişilerarası sorun çözme eğitimi: öğretmenler üzerinde bir araştırma
Sunucu: Hilal Zorlu
9 57 Vajinismusta Cinsel Birleşme Yaşantısı ile İlgili Felaketleştirici Bilişler
Sunucu: Serhat Yüksel


Poster Bildiriler
Tarih: 20.10.2018, Cumartesi
Saat/Yer: 12:15 - 13:30 / Kiosk 1
Sıra
No:
Bildiri
No:
Bildiri Başlığı
Sunucu
1 5 Bilişsel Davranışçı Terapide Doğu Hikayelerinin Metafor gibi Kullanımı
Sunucu: Melek Kerimova
2 6 Bir Anoreksiya Nervoza Olgusunun Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Süreci
Sunucu: Emre Cem Esen
3 10 Multiple Skleroz Tanısı ile Takipli Depresyon Hastasında Bilişsel Davranışçı Terapi ile Müdahale, Olgu Sunumu
Sunucu: Gizem Kaya
4 12 İlkokul Düzeyinde Grup çalışmalarında ve Bireysel Görüşmelerde BDT Tekniklerinin Kullanımının Uygulama Örnekleri
Sunucu: Özlem Erdemci Doğan
5 25 Kısa Çekirdek İnanış Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Geçerlilik ve Güvenilirliği
Sunucu: Sedat Batmaz
6 27 Mani Bilişleri Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
Sunucu: Sedat Batmaz
7 32 Alışkanlığı Tersine Çevirme Uygulamasının Yarıda Kalmasında Farmakolojinin Rolü: Bir Trikotillomani Olgusu
Sunucu: Ayşe Nihal Eraslan
8 34 İşlevsel Olmayan İnternet Kullanımı Ölçeği Ergen ve Ana-Baba Formu: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Sunucu: Derya Atalan Ergin
9 36 Kişisel Güvenlik Farkındalık Ölçeği (KGFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sunucu: Sedef Ünsal Seydooğulları
10 41 Math Anxiety and Applications in Cognitive Behavioral Therapy
Sunucu: Kevser Aktaş
11 47 Sınav Kaygısının Bilişsel ve Üstbilişsel Kuramlara Göre Değerlendirilmesi
Sunucu: Gülay Oğuz
12 49 Farklı Psikolojik Rahatsızlıklarda Bilişsel ve Davranışçı Grup Terapilerinin Etkililiğine Yönelik Kurumsal Bir Araştırma
Sunucu: Gizem Turgut
13 51 Trikotillomani Tedavisinde Psikoterapötik Yaklaşımlar: Bir Olgu Sunumu
Sunucu: Aslı Enzel Koç
14 53 Birincil Kuramsal Yönelim Açısından Bilişsel Davranışçı Terapi
Sunucu: Mustafa Savcı
15 54 Karaciğer Naklinin Aile İlişkilerine Olan Etkisi: Bir Olgu Sunumu
Sunucu: Aslı Enzel Koç